Algemene Voorwaarden

1.1. Thehosting4you: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 04082994 en voor hosting nederland.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Thehosting4you een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Thehosting4you zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Thehosting4you alleen bindend indien en voor zover deze door Thehosting4you uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Thehosting4you is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Thehosting4you dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. Thehosting4you spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Thehosting4you zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3. Thehosting4you spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
4.1. Opdrachtgever stelt Thehosting4you steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Thehosting4you het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Thehosting4you, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Thehosting4you zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart Thehosting4you van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.6. Zonder toestemming van Thehosting4you is het Opdrachtgever verboden de door Thehosting4you verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.8. Thehosting4you heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk)buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Thehosting4you niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.
4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Thehosting4you en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Thehosting4you mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.10. Het door Opdrachtgever aan Thehosting4you geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Thehosting4you en Opdrachtgever.
4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Thehosting4you, dat al het door Opdrachtgever aan Thehosting4you verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Thehosting4you te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
4.12. Opdrachtgever verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 moet de ouder of voogd ondertekenen.
4.13. Als de opdrachtgever een streaming met licenties bij ons afneemt gaat de thehosting4you ervan uit dat er geen achterstand is bij een van de andere provider van de stichtingwebcastingnederland. is dit wel het geval en wij worden hiervan op de hoogte gesteld dan worden de diensten per direct opgeschort tot nader order. blijkt hier geen oplossing voor te zijn worden de diensten opgezegd en wordt de factuur niet gecrediteerd inverband met het vele werk wat er is geweest.
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Thehosting4you het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Thehosting4you zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
6.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Thehosting4you zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Thehosting4you wordt ontvangen.
7.2. Door Thehosting4you opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden., is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Indien Thehosting4you, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Thehosting4you gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes,scripts alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Thehosting4you of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is Thehosting4you toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Thehosting4you door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
9.4. Bij het kopen van onze scripts bent u degeen die zich moet houden aan het NIET doorverkopen mits in overleg van de eigenaar. Mocht u daar niet aan voldoen berekenen wij een een boete van 300 euro.
9.5. Bij het opzeggen van de app mag deze gebruikt worden voor andere klanten.
10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Thehosting4you zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
10.2. Thehosting4you is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
10.4. Thehosting4you heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.
11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Thehosting4you Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.4 Bij het afnemen van de stream met Sena en Buma moet u binnen 5 werken een kopie legimitatie naar ons opsturen , bij het niet naar komen van deze punt wordt de stream direct opgeschort tot dat alle gegevens bij ons binnen zijn.
11.5 Bij het opzeggen van de stream wordt de poort en de ip vrij gegevens voor een nieuwe radiostation,besluit u toch weer verder te gaan dan kan het zijn dat uw oude ip en poort nummer zijn vergeven.En op dat moment krijgt u weer een nieuwe van ons.
11.6 Bij het constateren van het misbruik maken van de licenties (Sena/Buma) wordt er een mail gestuurd naar de opdrachtgever, na deze mail wordt er verzocht binnen een bepaald tijd om de licentie/stream in orde te maken, Wordt hier niet aan voldaan dan volgt er een sanctie van €50.- per dag.
11.7 Als het blijkt bij het constateren dat u een contract heeft bij een andere provider die aangesloten is bij de Stichtingwebcastingnederland dan zijn wij genoodzaakt om uw stream per direct te stoppen. De gemaakte kosten voor de stream en de setupkosten worden NIET terug betaald, Alleen de buma en sena kosten.
11.8 Als u reseller bent van Thehosting4you en u wilt de producten over zetten naar een andere gebruiker, dat kan alleen als het contract is afgelopen en er geen betaling achterstand meer is. Tevens is het mogelijk om het contract af te kopen hier zijn extra kosten aan verbonden van €75.- incl btw.
12.1. Indien is overeengekomen, dat Thehosting4you voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Thehosting4you vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Thehosting4you, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Thehosting4you tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Thehosting4you geen bemiddeling heeft verleend.
13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Thehosting4you.
13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Thehosting4you niet nakomt is Thehosting4you zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Thehosting4you op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
13.3 Bij het kopen van een script heeft u alleen toegang tot het script en mag u het niet doorverkopen aan derden.Bij het niet opvolgen van deze regel zijn wij genoodzaakt een boete van 300 euro te laten betalen!
14.1. Opdrachtgever dient de door Thehosting4you uitgeschreven rekeningen(factuur) via betalings mogelijkheden te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 7 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
14.2. Alle door Thehosting4you uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
14.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
14.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14.5. In bovenstaande gevallen heeft Thehosting4you voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Thehosting4you vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Onze prijzen zijn incl. 21 % B.T.W. behalve anders vermeld.
14.6. Bij een stream zonder licenties heeft u een contract van een maand, Voor het opzeggen kunt u dat via het controlepannel doen minimaal 10 dagen voor dat de periode is afgelopen.
14.7. Tevens als men een stream en daarbij een Sena en Buma pakket afneemt zit er op de Stream,Sena en Buma een contract periode van minimaal 6 volle maanden met een opzegtermijn van 1 maand.
14.8. Na het versturen van de aanmaning van de openstaande factuur en het uitblijven van de betaling wordt het contract voor de licenties die via ons zijn aangevraagd opgezegd, voor het opnieuw aanvragen van de licenties met de huidige gegevens worden er administratiekosten in rekening gebracht van €50.-. 
14.9. Om de facturen te voldoende kunt u gebruik maken van de volgende betaalmiddelen: Ideal(Gratis),Bankoverschrijving(€2.50 per keer),Paypal(4.5% per keer),Banconcact(€0.75 per keer).
14.9.1. Na de verval datum wordt er €10.- herinderingskosten in rekeing gebracht.
15.1. Thehosting4you aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
15.2. De totale aansprakelijkheid van Thehosting4you wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (inclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
15.3. Aansprakelijkheid van Thehosting4you voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
15.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Thehosting4you geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Thehosting4you.
15.5. De aansprakelijkheid van Thehosting4you wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Thehosting4you onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Thehosting4you ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Thehosting4you in staat is adequaat te reageren.
15.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Thehosting4you meldt.
15.7. Opdrachtgever vrijwaart Thehosting4you voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Thehosting4you geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
15.8 Thehosting4you kan niet aansprakelijk gesteld worden door schade die wordt geleden door script(software) van derde.
16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Thehosting4you door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Thehosting4you kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
17.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. De opzegging gaat alleen akkoord via het controlepannel waar u de opzegging door kunt geven via help ticket administraties.
17.2. Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
17.3. De overeenkomst voor VPS-hosting diensten kan via  controlepannel en ticketsysteem t.b.v de administratie worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.
17.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Thehosting4you het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Thehosting4you op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
17.5. Heeft u een stream van TheHosting4You samen met de licenties voor Buma en Sena Dan MAG u GEEN gebruik maken van een derde stream op uw website.Doet u dit wel naar controle krijgt uw een waarschuwing om dit binnen 12 uur aanpassen , blijkt naar controle dit nog niet goed tezijn zijn wij genoodzaakt om u stream te opschorten, en tevens wordt dan de boeteclausule van toepassing.
17.6. Heeft uw totaal pakket afgesloten (webhosting,domeinnaam,stream,licenties) dan kunt u een van deze diensten niet opzeggen/verhuizen tot het contract is verlopen.
18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
19.1. Opdrachtgever zal werknemers van Thehosting4you die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
19.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Thehosting4you voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Thehosting4you in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thehosting4you. Onder werknemers van Thehosting4you worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Thehosting4you of van één van de aan Thehosting4you gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Thehosting4you of van één van de aan Thehosting4you gelieerde ondernemingen waren.
20.1. Thehosting4you behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Thehosting4you of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
20.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
21.1. Bij gebreke van verplichtingen van Thehosting4you dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Thehosting4you.
21.2. Indien Thehosting4you de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
21.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
21.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

22.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
22.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
22.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
22.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Adres:
The Hosting 4 You
Joke smitstr 47
7741 ZA Coevorden
Telefoonr: +31634631433

Email: info@thehosting4you.nl

Copyright © 2007 - 2016 Alle rechten voorbehouden. Algemenevoorwaarden
Alle prijzen zijn Excl BTW behalve anders vermeld. 'factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB'

Betaal middelen